Słowniczek pojęć anglojęzycznych

– A –

  • Aetiology – etiologia, pochodzenie
  • Adjacent – przyległy
  • Adult – dorosły
  • Aggresive – agresywny
  • Anaplastic – anaplastyczny
  • Angiogenesis – angiogeneza
  • Angiography – angiografia
  • Apoptosis – apoptoza
  • Average – średni

– B –

Barrier – bariera

Benign – łagodny

Biopsy – biopsja

Blood – krew,
blood vessel – naczynie krwionośne

Brain – mózg

– C –

Cancer – rak

Cell – komórka

Central nervous system – ośrodkowy system nerwowy

Cerebral – mózgowy

Cerebrospinal – mózgowo-rdzeniowy,
cerebrospinal fluid – płyn mózgowo rdzeniowy

Chemotherapy – chemioterapia

Chemoresistance – chemiooporność,
chemoresistant – chemiooporny

Common – częsty

Contrast – kontrast

Cortex – kora mózgowa

– D –

Daily – codziennie

Diagnosis – diagnoza

Differentiated – zróżnicowany,
well-differentiated – dobrze zróżnicowany

– E –

Edema, oedema, brain swelling – obrzęk mózgu

Experimental – eksperymentalny

– F –

Frequency – częstotliwość (np. występowania)

Fluid – płyn

– G –

Gene – gen, genetyczny

Glial – glejowy, pochodzenia glejowego

Glioma – glejak

Grade – stopie?
low grade – I lub II stopnia wg WHO,
high grade – III lub IV stopnia wg WHO

Grey matter – istota szara

Grow – rosnąć

– H –

Hair loss – utrata włosów

H(a)emorrhage – krwotok

Head – głowa

Headache – ból głowy

Hemisphere – półkula

Histopathological – histopatologiczny

– I –

Incurable – nieuleczalny

Infratentorial – podnamiotowy

Intracranial – wewnątrzczaszkowy

Irradiation – napromienianie

– K –

– L –

Lesion – zmiana patologiczna, schorzenie

Lobe – płat

Long-term – długookresowy

– M –

Malignant – złośliwy

Median – średni (mediana)

Metastasis – przerzut

Mortality, morbidity – śmiertelność

– N –

Nausea – mdłości

Necrosis – nekroza, martwica

Neoplasm – nowotwór

Neurology – neurologia

Neurosurgery – neurochirurgia,
neurosurgeon – neurochirurg

– O –

Oligodendroglioma – skąpodrzewiak

Oncology – onkologia,
oncologist – onkolog

Meninx/meninges – opona / opony mózgowe

– P –

Patient – pacjent

Postoperative – pooperacyjny

Primary – pierwotny (w znaczeniu pierwszy – np guz pierwotny, nie wznowa)

Prognosis – prognoza

Progression – postęp (np. choroby, zezłośliwienie)

– R –

Radiotherapy – radioterapia

Rare – rzadki,
rarely – rzadko

Recurrence – wznowa,
recurrent – nawracający

Remove – usuwa? usunąć,
removal – usunięcie

Resection – resekcja (chirurgiczne wycięcie),
total gross resection – resekcja całkowita

Require – wymaga?

– S –

Scan – skan (np. MRI scan – obraz uzyskany z badania rezonansem magnetycznym)

Seizure – atak, napad (np. epileptic seizure – atak padaczki)

Significant – znaczący,
significantly – znacząco

Slow – powolny,
slowly – powoli

Spread – rozprzestrzenia?si?
spreading – rozprzestrzenia si? rozprzestrzeniający si?

Structure – struktura

Successful – udany,
successfully – z powodzeniem

Supratentorial – nadnamiotowy

Surgery – operacja,
surgical – operacyjny

Survival – przeżycie, przetrwanie

Symptom – objaw

– T –

Temozolomide – lek o nazwie handlowej: Temodar, Temodal

Therapy – terapia

Time – czas

Tissue – tkanka

Treatment – leczenie,
treatment of choice – leczenie z wyboru

Tumor, tumour – guz

Vascular – naczyniowy

Vessel – naczynie (krwionośne)

Vomit – wymiotowa?/p>

Unknown – nieznany

– W –

Weakness – słabość, osłabienie

Week – tydzie?

White matter – istota biała

– Y –

Year – rok

– Z –

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródła: różne;
konsultacja merytoryczna: –