Diagnostyka – arteriografia (angiografia)

Angiografia – badanie to polega na uzyskiwaniu obrazu naczy?przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. W prawidłowych warunkach naczynia krwionośne nie s?widoczne na zdjęciach rentgenowskich. Aby móc je uwidoczni? należy do światła naczynia wprowadzi?środek cieniujący (kontrast) silnie pochłaniający promieniowanie rentgenowskie. Wypełniając wnętrze naczynia, kontrast uwidacznia si?na zdjęciach rentgenowskich jako jednolity cie?układający si?zgodnie z przebiegiem badanych naczy?

Badanie to pozwala oceni?unaczynienie nowotworu (lepiej ni?MRI) i jest pomocne w planowaniu leczenia chirurgicznego oraz umożliwia zamknięcie (embolizacj?- dla wykonania takiego zabiegu niezbędne s?wyniki tego badania) naczy?zaopatrujących bogato unaczynione guzy w niezbędne do ich wzrostu składniki odżywcze.

Zobacz zdjęcie

W zależności od lokalizacji domniemanego ogniska chorobowego można wykona?badanie określonej tętnicy mózgu (np. szyjnej, kręgowej) lub wszystkich naczy?mózgowych (panangiografia mózgowa).

U pacjentów z dużym ryzykiem powikła?(zły stan ogólny, uczulenie na kontrast czyli środek cieniujący) wykonuje si?badanie przy pomocy cyfrowej angiografii substrakcyjnej (DSA). W tym rodzaju angiografii używa si?niewielkiej ilości kontrastu. Polega ono na wykorzystaniu specjalnego wzmacniacza rentgenowskiego oraz komputera przetwarzającego obraz rentgenowski w celu eliminacji ewentualnych struktur kostnych i pozostawienia wyłącznie cieniów naczy?krwionośnych.

Badanie to należy prócz MRI do najdroższych bada?rentgenowskich – 1000-1400 z? Przykładowy cennik można znaleźć tu (w dziale badania radiologiczne, zob. angiografia).

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/, http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/Wyklady/kog-m/03-b.htm;
konsultacja merytoryczna: –