Psychoonkologia – literatura

Poniżej podaj?książki, jakie mog?pomóc zarówno choremu, jak i jego bliskim podtrzyma?nadziej? poprawi?jakość życia, odzyska?siły i chęć do walki. Książek, które nios?optymistyczne przesłanie. Stan umysłu i emocje, jakim si?poddajemy bezpośrednio wpływaj?na nasze zdrowie i na moilizacj?organizmu do walki z chorob?

—- Lista będzie stopniowo poszerzana —-

Louise L. Hay, Możesz uzdrowi?swoje życie
(You can heal your life)
Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna 1992

Jest to tchnący optymizmem przewodnik po wzorcach psychocznych, które, jak uważa autorka, s?przyczyn?chorób somatycznych. Proste ćwiczenia i obrazowe przykłady pozwalaj?czytelnikowi odkry?takie postawy u siebie i skutecznie je wyeliminowa? Autorka odkrywa mechanizmy, jakie za nimi stoj?i zachęca do zmian. Ju?sam tytu?mówi tak wiele o jej przekonaniu co do tego, że czytelnikowi si?to powiedzie – „MOŻESZ”…

Źródłem wiedzy Louise L. Hay s?jej własne doświadczenia – uznana za nieuleczalnie chor?na raka, w okresie przygotowywania do operacji zdołala wyleczy?si?sama. Książka jest kursem wypracowanych i wypróbowanych przez ni?metod.

Tu oficjalna strona Louise L. Hay.

Ian Gawler, I ty możesz pokona?raka
Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1992.

Autor wyleczy?si?z zaawansowanego mięsaka kości (bardzo groźny nowotwór) diet?zbliżon?do diety Gersona. Książka opisuje jego drog?do wyleczenia, przemian?wewnętrzn?i doświadczenia z rozmaitymi metodami terapii. Podstaw?jego sukcesu stało si?psychiczne nastawienie, nadzieja i niezłomna postawa. Autor podaje zbiór metod, których stosowanie złożyło si?na wygran?z chorob? Całość jest przystępna i tchnąca optymizmem – wiar?w to, że życie ma głęboki sens, a my mamy moc uczyni?je lepszym.

Obecnie fundacja Gawlera propaguje jego metody i prowadzi warsztaty dla chorych.

Tu oficjalna strona fundacji Gawlera.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: – ;
konsultacja merytoryczna: –