Psychoonkologia

Psychoonkologia

Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny (z pogranicza kilku dziedzin medycyny). Zajmuje si?ona :

działaniami nastawionymi na zapobieganie i promocj?zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zachowa?ułatwiających zapobieganie oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych.
usuwaniem lub łagodzeniem psychologicznych i psychopatologicznych następstw choroby i leczenia u pacjentów onkologicznych i ich rodzin
psychoprofilaktyk?w odniesieniu do personelu medycznego zatrudnionego na oddziałach onkologicznych.

Podstawowe zadania psychoonkologii to: staranie o popraw?jakości życia pacjentów z chorob?nowotworow?i ich rodzin, włączenie problemów psychoonkologicznych do programu nauczania studentów i personelu medycznego, działalność naukowo-badawcza.

W Polsce rozwojem tej dziedziny zajmuje si?Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: Wikipedia;
konsultacja merytoryczna: –