Diagnostyka – badanie histopatologiczne

Jest to badanie rodzaju tkanki nowotworowej, wykonywane na podstawie jej próbki, celem potwierdzenia diagnozy opartej na wynikach innych bada?(najczęściej bada?obrazowych – TK i MR).

Próbka tkanki to materia?z guza usuniętego podczas operacji lub pobrany dzięki biopsji (otwartej, kierowanej systemem orientacji przestrzennej lub stereotaktycznej).

Jest to jedyna metoda, która daje 100% pewności co do rodzaju nowotworu / błędy zdarzaj?si?w 10% przypadków ??? – jedynie w odosobnionych przypadkach biopsja nie daje odpowiedzi na pytanie o typ nowotworu, np. gdy w pobranej tkance nie będzie komórek rakowych.

Wykonuje si?biopsje tzw. chirurgiczne i stereotaktyczne. Biopsje stereotaktyczne polegaj?na tym, że w trakcie operacji wykonuje si?badanie głowy, wymierza dokładnie położenie guza, i poprzez nawiercony otwór w czaszce wprowadza si?specjaln?igłę i pobiera przez ni?wycinki guza. Biopsja chirurgiczna polega na tym, że wykonuje si?większe otwarcie czaszki, szuka guza i pobiera wycinki pod kontrol?wzroku. Tego typu tzw. otwarta biopsja jest stosunkowo dużym „urazem” dla chorego i w nowoczesnej neurochirurgii jest ju?zaniechana. Nowości?w tej dziedzinie s?biopsje wspomagane aparatem do neuronawigacji. Aparat na bieżąco śledzi położenie narzędzi względem głowy pacjenta i neurochirurg może si?kierowa?jakby dodatkowym zmysłem, widząc na ekranie monitora miejsce w głowie chorego, w którym znajduje si?igła biopsyjna.

Badanie histopatologiczne pozwala określi?rokowania oraz taktyk?leczenia.

Oczekiwanie na wynik to około 14 dni.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: – ;
konsultacja merytoryczna: –