Metody eksperymetalne – immunoterapia

Immunoterapia (ang. immunotherapy) nowotorów ma na celu wywołanie odpowiedzi obronnej u chorego z rozwijającym si?nowotworem, aby powstały komórki zdolne do rozpoznania komórek nowotworowych jako obcych, a następnie zdolne do ich zniszczenia.

Immunoterapi?dzieli si?na:
– lokaln?/em> (dotyczy jednej części ciała)
– całościow?/em> (dotyczy całego ciała; np. zastosowanie interferonu-alfa oraz genu interleukin-2 IL-2)
lub:
– niespecyficzn?/em> (stymuluje si?system odpornościowy chorego do ogólnie lepszego działania)
– celowan?/em> (immunoterapia nakierowana na konkretny rodzaj komórek, które maj?by?zwalczane – z wykorzystaniem przeciwcia?monoklonalnych lub „szczepionek”).

Istniej?tzw. szczepionki przeciw nowotworowi – autologiczne (autogenne), sporządzone z wyizolowanych „czystych” komórek z guza chorego, allogeniczne – wywodzące si?z hodowli komórek nowotworowych, i wreszcie złożone z antygenów związanych z nowotworami, wykazujących znacząc?immunogenność.

Interferon alfa

Przewiduje si? że interferon znajdzie zastosowanie w leczeniu m.in. gwiaździaka anaplastycznego, glejaka wielopostaciowego oraz złośliwych skąpodrzewiaków. Obecnie prowadzi si?badania i testy kliniczne. Istniej?badania wskazujące na to, że stosowanie interferonu wraz z temodalem daje lepsze efekty ni?zastosowanie samego temodalu. Podobnie trwaj?badania nad skuteczności?interferonu w połączeniu z innymi rodzajami chemioterapii.

Intrferon alfa jest to sztucznie produkowana substancja, która występuje w organizmie ludzkim i jest wytwarzana przez pewne rodzaje białych ciałek krwi. Organizm wytwarza interferon w toku reakcji obronnościowej, kiedy broni si?przed infekcj?czy nowotworem.

Interferon działa na dwa główne sposoby. Po pierwsze, wpływa na wzrost i podzia?komórek nowotworowych. Po drugie, stymuluje system odpornościowy (odpowiednie komórki tego systemu) do aktywniejszego atakowania komórek raka. Ponadto wzmaga wydzielanie przez komórki nowotworowe substancji, dzięki którym komórkom systemu obronnego łatwiej jest je rozpozna?jako „obce”.

Interferon podaje si?dożylnie lub w zastrzykach podskórnych. Najczęściej może powodowa?takie skutki uboczne, jak m.in.: gorączk? dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów (symptomy podobne jak w przpadku grypy, 2-4 godziny po podaniu, ustępuj?w ciągu 12 godzin); nudności, rozwolnienie; uczucie zmęczenia i utrata apetytu, które nasilaj?si?wraz z trwaniem kuracji; chwilowe pogorszenie funkcji krwiotwórczej szpiku kostnego (czyli ilości czerwonych i białych ciałek oraz płytek krwi – jest to potencjalnie groźne i powinno by?monitorowane).

Inne, rzadziej spotykane objawy to: odczyn skórny w miejscu wstrzyknięcia, przerzedzenie włosów (bardziej prawdopodobne przy dużych dawkach albo długiej kuracji interferonem), depresja, senność, problemy z wątrob?i sercem.

Do bada?wstępnych może by?konieczna świeżo pobrana lub zakonserwowana próbka tkanki nowotworu.

Przeciwciała monoklonalne

Metoda polega na laboratoryjnej hodowli dużej ilości jednego typu przeciwcia?(stąd nazwa monoklonalne – jednego rodzaju), które następnie podawane s?pacjentowi, by zwalczały komórki nowotworu. Prowadzi si?badania nad uzyskaniem przeciwcia?na konkretne rodzaje nowotworów.

Mog?one działa?na dwa sposoby:
– mog?”oznacza?quot; komórki nowotowru, tak by mogły by?rozpoznane i zniszczone przez system odpornościowy chorego;
– można do nich dołącza?inne cząsteczki (leku przeciw nowotworowi lub substancji radioaktywnych).

Terapia łączy si?z pewnymi skutkami ubocznymi (m.in. przeciwciała mog?atakowa?równie?zdrowe komórki).

„Szczepionki” uzyskane w hodowli z zastosowaniem komórek nowotworowych pobranych od chorego

Jest to kolejna metoda będąca obecnie obiektem bada? Metoda ta jest ju?stosowana także w Polsce. Celem jest nie tyle wytworzenie przeciwcia?w laboratorium, jak w poprzedniej metodzie, lecz aktywizacja układu immunologicznego pacjenta, by zwalcza?nowotwór. Odkryto, że tzw. leukocyty T mog?rozpoznawa?i niszczy?komórki nowotworu, a zadaniem „szczepionki” jest je tego nauczy?

Oto przykładowe zastosowanie tej metody (przedstawiona tu metoda jest obecnie w fazie testów klinicznych poza Polsk? mam nadziej?uzyska?wkrótce więcej informacji).

Dla wychodowania szczepionki niezbędna jest próbka tkanki nowotworowej. Wycinek tkanki, uzyskany przy okazji operacji (np. 1 cm sześcienny), zamraża si?do momentu uzyskania potwierdzenia rodzaju nowotworu w badaniu histologicznym. Następnie w znieczuleniu miejscowym pobiera si?kilka fragmentów skóry, celem rozmnożenia w laboratorium pewnych jej komórek – fibroblastów. Gdy jest ich ju?odpowiednia ilość, komórki te s?modyfikowane genetycznie – nośnikiem genu interleukin-4 (IL-4) do komórek s?retrowirusy (ang. retroviral vector). Interleukin-4 ma za zadanie stymulowa?reakcj?immunologiczn?na komórki nowotworu w szczepionce. Użyte tu wirusy s?tak zmodyfikowane, by nie mnożyły si?w organizmie i nie wywoływały choroby.

Przygotowanie komórek szczepionki trwa 5-7 tygodni. Przez ten czas pacjent poddawany jest konwencjonalnej radioterapii, by powstrzyma?lub przynajmniej spowolni?wzrost nowotworu. Następnie pobiera si?próbk?krwi, z której oddziela si?leukocyty (białe ciałka), które zostan?odpowiednio zmodyfikowane i namnożone w laboratorium, co trwa około tygodnia. Miesza si?je następnie z ekstraktem z komórek nowotworowych pobranych w czasie operacji i z komórkami skóry zawierającymi gen IL-4 – tak otrzymuje si?szczepink? Jest ona podawana podskórnie w dwóch zastrzykach cienkoigłowych w odstępie 15 dni.

Immunoterapia w Polsce

W Collegium Medicum przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2001 roku otwarto Katedr?i Zakład Genoterapii. Była to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Jako pierwsze podjęto działania nad opracowaniem metody leczenia właśnie glejaka wielopostaciowego.

Z ostatnich dni: Niestety program bada? finansowany z grantu KBN, jest prawdopodobnie zawieszony (więcej informacji później), a na pewno miały tam miejsce pewne nieprawidłowości. Dość powiedzie? że szef bydgoskiej kliniki neurochorurgii, prof. Heliodor Kasprzak… „siedzi” z podejrzeniem przyjmowania korzyści majątkowych.

Oto strona Zakładu. Tamtejsi lekarze chwal?si? że ta nowoczesna metoda terapii „indukuje swoist?odpowied?immunologiczn? prowadząc?potencjalnie do wyleczenia”…

Więcej o bydgoskiej klinice neurochirurgii, która realizowała leczenie – tu. Jak jest tam napisane „W ostatnim czasie pojęto współprac?z Zakładem Genetyki w sprawie genoterapii glejaków mózgu.”

Ciekawy artyku?dot. metody dr Trojana realizowanej w Bydgoszczy i samej osoby lekarza – tu.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło:
http://www.cancersupportivecare.com/immunotherapy.html,
http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=129;
konsultacja merytoryczna: –