Diagnostyka – badania neurologiczne i EEG

Badanie neurologiczne obejmuje ustalenie stanu psychicznego chorego, jego zachowania, nastroju, poziomu intelektualnego, zdolności kojarzenia i wypowiadania myśli, stosunku do własnej choroby, koordynacji ruchowej, czucia, odruchów, siły mięśniowej, czynności nerwów czaszkowych (pożądane jest zastosowanie obiektywnej skali oceny stanu neurologicznego i intelektualnego).

Dokonuje si?m.in. badania dna oka (oftalmoskopii), co pozwala wykry?zwiększone ciśnienie śródczaszkowe (skutek obecności guza) – można zaobserwowa?tzw. tarcz?zastoinow?na dnie oka, będąc?wyrazem obrzęku nerwu wzrokowego.

Elektroencefalogram (EEG, ang. electroencephalography) czyli zapis spontanicznej aktywności elektrycznej mózgu pomocny jest w diagnostyce chorych, u których skutkiem guza jest padaczka. Badanie EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzuj?si?niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha si?od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne.

Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorze?czynnościowych i organicznych mózgu. W wielu schorzeniach mózgu badanie pozwala umiejscowi?proces chorobowy w określonej okolicy.
Badanie to jest metod?pomocnicz?m.in. w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu.

Podobnie działa MEG (ang. magnetoencephalography) – magnetoencefalografia – tyle że pomiar dotyczy pola magnetycznego, a jej stosowanie umożliwia dotarcie do głębszych warstw tkanki mózgowej; jest te?bardziej precyzyjna.

Przykładowy cennik bada?tu (zob. neurologiczne – EEG, badanie dna oka).

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –