Diagnostyka – badania krwi

Komórki nowotworu, w trakcie ich życia lub w rezultacie rozpadu, wytwarzaj?charakterystyczne dla siebie substancje i wydzielaj?je do płynów ustrojowych – wykrywając ich obecność lub zwiększone w stosunku do normalnego stężenie we krwi obwodowej można stwierdzi?istnienie nowotworu. S?to tzw. markery nowotworowe. Zaliczamy tu antygeny, białka, hormony, enzymy i szereg innych. Pod względem chemicznym s?to m.in. glikolipidy, glikoproteiny, lipoproteidy.

Na podstawie stężenia owych substancji można określi?mas?i ilość komórek nowotworowych. Każdy typ nowotworu ma swoj?charakterystyczn?substancj? a nawet każdy narząd, w którym rozwija si?choroba nowotworowa, ma swój określony marker. Badając rodzaj i stężenie markerów można więc określi? jaki jest stopie?zaawansowania choroby, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia oraz gdzie znajduj?si?jego ogniska. Np. dla glejaka wielopostaciowego charakterystyczny jest marker S100 (jego norma we krwi to < 0.12 ug/l). Badaniu markerów nie można jednak ufa?w 100%. Oznaczanie markerów nowotworowych w płynach ustrojowych służy głównie monitorowaniu leczenia i przebiegu choroby nowotworowej. Ten typ analiz nie może by?stosowany jako test przesiewowy do wykrywania nowotworu. W niektórych przypadkach pomocne może okaza?si?badanie OB (odczyn Biernackiego). Na podstawie pobranej z żyły próbki krwi określa si?opadanie krwinek w surowicy - jest ono uzależnione od fizycznych i chemicznych własności krwi. Określane jest po jednej, a czasem i po dwóch godzinach. Norma to do 12-20 mm dla kobiet i do 8-15 mm dla mężczyzn (po 1 h). Podwyższone OB wskazuje na nieprawidłowy stan organizmu, jest jednak tzw. badaniem nieswoistym - czyli nie można na jego podstawie określi? co jest przyczyn?jego podwyższenia. Bardzo wysokie OB może wskazywa?na istnienie w organizmie złośliwego nowotworu. Jeśli kto?obawia si?nawrotu glejaka, to znacznie podwyższone OB jest powodem do natychmiastowej kontroli! Badanie OB można wykona?w każdym laboratorium krwi i jest ono niedrogie (5-15 z?. dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: www.nazdrowie.pl/index.php?ind=20&artid=647; konsultacja merytoryczna: -