Diagnostyka – ultrasonografia dopplerowska

Ultrasonografia dopplerowska (USG-doppler) – przy jej pomocy można oceni?drożność naczy?i szybkość przepływu krwi w naczyniach doprowadzających krew do mózgu (tętnice szyjne i kręgowe). Specjalnymi sondami ultrasonograficznymi można uzyska?obrazy przepływu krwi przez naczynia wewnątrzczaszkowe (ultrasonografia przezczaszkowa, z angielskiego transcranial doppler; TCD) i równie?t?metod?oceni?ewentualne zaburzenia ukrwienia mózgowia.

Uzupełnieniem bada?dopplerowskich s?badania przepływu krwi w wybranych obszarach mózgu (emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu – SPECT).

Przykładowy cennik bada?tu (zob. badania dopplerowskie).

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –