Diagnostyka – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Diagnostyka badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie jest pomocne w diagnostyce rdzeniaka płodowego, złośliwego wyściółczaka, raka splotu naczyniówkowego, guzach embrionalnych, chłoniakach oraz guzach penetrujących do układu komorowego. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego ma podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu zapale?mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz krwawienia podpajęczynówkowego (zwłaszcza jeśli nie można wykona?badania tomokomputerowego głowy lub wynik jego jest wątpliwy).

Płyn mózgowo-rdzeniowy poddawany jest ocenie pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. W płynie mózgowo-rdzeniowym bada si?głównie ilość i rodzaj komórek, stężenie białka, glukozy i chlorków. Sprawdza si?obecność swoistych białek i hormonów, wskazujących na obecność nowotworu (badanie biochemiczne) lub poziom markerów nowotworowych. Pomocne bywa równie?określenie poziomu hormonów przysadkowych we krwi obwodowej.

Dla uniknięcia wyników fałszywie dodatnich, badanie powinno by?wykonywane przed operacj?lub co najmniej w 3 tygodnie po zabiegu. Podejrzenie rozsiewu w badaniu ogólnym płynu mózgowo-rdzeniowego budz? podwyższony poziom białka, poziom cukru poniżej 50 mg/ml oraz zmiany koloru i przejrzystości płynu.

Prawidłowy płyn mózgowo-rdzeniowy jest przejrzysty i wypływa pod ciśnieniem 100-200 mm H2O (1,0-2,0 kPa).

Płyn mózgowo-rdzeniowy może by?pobrany do badania przez wkłucie igłą punkcyjn?do kanału kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej) w okolicy lędźwiowej lub podpotylicznej.

U niektórych osób mog?wystąpi?objawy zespołu popunkcyjnego. Zwykle w 3-4 dobie po nakłuciu pacjent odczuwa silne bóle głowy i karku, zawroty głowy i nudności. Objawy te wyraźnie nasilaj?si?w pozycji stojącej lub siedzącej. Dla usunięcia tych objawów zaleca si?leżenie i wypijanie dużej ilości płynów. Po kilku dniach zespół popunkcyjny ustępuje bez śladu.

Cena analizy laboratoryjnej płynu mózgowo-rdzeniowego zaczyna si?od kilku-klikunastu z?(zob. tu i tu).

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/uk_nerwowy/anat_i_fizjo/a_un.html, http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –