Co to za choroba? – objawy

Każdy guz, niezależnie od rodzaju i pochodzenia, powoduje podobne objawy (poszczególne typy histologiczne guzów mózgu nie wykazuj?zazwyczaj charakterystycznych symptomów). Objawy kliniczne nowotworów OUN zależą w pierwszej kolejności od umiejscowienia guza i charakteru jego wzrostu. Dzieli si?je na:

• objawy ogólne (objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego – bóle głowy, nudności i wymioty najbardziej nasilone rano, zespół psychoorganiczny – osłabienie sprawności umysłowej, zaburzenia pamięci, uogólnione napady padaczkowe; obrzęk mózgu);
• objawy ogniskowe, specyficzne dla lokalizacji guza (niedowład, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, objawy móżdżkowe – np. zaburzenia równowagi, uszkodzenie nerwów czaszkowych, ogniskowe napady padaczkowe).

Guzy zlokalizowane w płacie czołowym mog?si?manifestowa?postępującym otępieniem, obniżeniem napędu, brakiem krytycyzmu, niekiedy agresj?i niepohamowanym popędem seksualnym.
Guzy płata skroniowego mog?dawa?takie objawy jak stany lękowe, depresyjne oraz upośledzenie pamięci świeżej (chory zapomina fakty sprzed kilku godzin czy dni).
Guzy móżdżku powoduj?zaburzenia równowagi i zawroty głowy, a także oczopląs.
Spośród innych objawów ogniskowych częste s?niedowłady kończyn, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi i chodu.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: www.poradnikmedyczny.pl/ mod/archiwum/402,guzy,mózgu.html;
konsultacja merytoryczna: –