Leczenie konwencjonalne – radioterapia (RTH)

Leczenie konwencjonalne radioterapia (RTH)

W budowie.

Zastosowanie naświetlania nowotworu możliwe jest tylko wówczas, gdy jest on wrażliwy na promieniowanie. Istotna jest także tolerancja tkanek otoczenia guza na ten sposób terapii.

Najczęściej wybiera si?technik?megawoltow? przyspieszacze liniowe, strumienie neutronów. Coraz mniejsze znaczenie ma w leczeniu nowotworów stara technika z użyciem lampy kobaltowej.

W wyznaczaniu obszarów do napromieniania przy trójwymiarowym planowaniu RTH należy, zgodnie z zaleceniami raportu 50 ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) uwzględnia?następujące kategorie:
– GTV (ang. gross tumour volume) – obszar uwidocznionego guza nowotworowego,
– CTV (ang. clinical target volume) – GTV + obszar subklinicznego szerzenia si?nowotworu,
– PTV (ang. planning target volume) – objętość planowana do napromieniania, CTV + margines uwzględniajacy ruchomość oddechow?i błędy pozycjonowania.

Teleterapia – naświetlanie z pól zewnetrznych.

Brachyterapia – jej istota polega na umieszczaniu źróde?promieniowania wewnątrz guza lub w jego najbliższym otoczeniu. Dzięki tej metodzie można poda?bezpiecznie dużą dawk?promieniowania z oszczędzeniem tkanek otoczenia. Napromieniowanie wewnątrz organizmu dzieli si?na śródtkankowe, kontaktowe i dojamowe.

Technika wielopolowa – sposób napromieniania pozwalający na oszczędzenie skóry; dawka promieniowania sumuje si?w obrębie guza nowotworowego (zob. gamma knife).

Do guza lub loży pooperacyjnej wprowadza si?preparaty promieniotwórcze w celu uzyskania równomiernego rozkładu dawki w stosunkowo niewielkiej objętości (maksymalna średnica guza to 5-6 cm). W przypadku zmian torbielowatych możliwe jest zastosowanie izotopów
w formie koloidalnej.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.puo.pl/ksiazka/nowotwory_ukladu_nerwowego.pdf;
konsultacja merytoryczna: –