Leczenie konwencjonalne – leczenie operacyjne

Chirurgiczne usunięcie nowotworu nazywane jest resekcj? Możliwość takiego usunięcia części lub całości guza zależne jest od:
– jego lokalizacji (w niektórych przypadkach doatrcie do guza wiązałoby si?z naruszeniem obszarów układu nerwowego zawiadujących podstawowymi czynnościami życiowymi i obarczone jest zbyt wielkim ryzykiem, by można było operowa?,
– ogólnego stanu pacjenta (musi on by?wystarczająco dobry, by np. znieść znieczulenie całkowite),
– zaawansowania choroby (zbyt wielki, naciekający znaczny obszar guz lub ich większa ilość mog?by?niemożliwe do usunięcia).

Zabieg wiąże si?zwykle z dłuższym pobytem w szpitalu, a także ryzykiem uszkodze?mózgu i upośledze? Konieczne przed operacj?badania to badania obrazowe (TK i MRI pozwalaj?dokładnie określi?wielkość oraz położenie guza i zaplanowa?zabieg) oraz inne, np. związane z narkoz?(np. sprawdza si?wydolność organizmu i ewentualne uczulenia na leki, poniewa?narkoza zawsze wiąże si?z ryzykiem). Wykonywane s?one po przyjęciu pacjenta na oddzia?

Celem interwencji chirurgicznej jest możliwie duże zmniejszenie masy nowotworu lub w miar?możliwości całkowite usunięcie guza, co stanowi podstaw?do dalszego leczenia i zmniejsza nadmierne ciśnienie śródczaszkowe, będące przyczyn?objawów (zaburze? neurologicznych (m.in. dla poprawy jakości życia chorego). Często nie daje si?usunąć całości glejaka wielopostaciowego (dokona?resekcji całkowitej), poniewa?guz ten z natury nie jest otorbiony – nie można wyznaczy?jego wyraźnych granic. Zbiorcze zestawienia chorych po operacjach złośliwych glejaków oceniające zależność pomiędzy rozległości?chirurgiczn?a średnim czasem przeżycia pokazuj? że radykalna resekcja nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na średni czas przeżycia chorego.

Wycięta tkanka trafia do badania histopatologicznego, które pozwala ostatecznie stwierdzi?rodzaj nowotworu. Na wyniki trzeba czeka?około 14 dni. w krótkim czasie po zabiegu ponownie wykonuje si?badania obrazowe (np. MRI), celem oceny wyników.

Należy zda?sobie spraw? że pewien czas po operacji jest konieczny do powrotu do si? Zwykle następuje to w ciągu od kilkunastu dni do kilku tygodni. Po operacji należy zwróci?szczególn?uwag?na kontrol?ciśnienia krwi i unikanie stresu – oba te czynniki mog?wywoła?niekorzystne zmiany w loży pooperacyjnej. Ryzyko to pozostaje na stałe.

Operacji można dokonywa?kilkakrotnie, jeśli rokuje to szans?na postęp w leczeniu lub może poprawi?komfort życia pacjenta.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: – ;
konsultacja merytoryczna: –