Diagnostyka – rezonans magnetyczny

Magnetyczny rezonans jądrowy, anatomiczny rezonans jądrowy (MR, ang. MRI, Magnetic Resonance Imaging) – technika ta oparta jest o rezonans jąder wodoru. Dzięki pomiarowi gęstości tkanki umożliwia odtworzenie trójwymiarowej struktury mózgu.

Badanie polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Powoduje to, że linie pola magnetycznego jąder atomów – w organizmie człowieka – ustawiaj?si?równolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Dodatkowo sam aparat emituje fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzaj?w nich powstanie podobnych fal radiowych (to zjawisko nazywa si?rezonansem), które z kolei zwrotnie s?odbierane przez aparat.

Metoda ta pozwala w sposób niezwykle precyzyjny oceni?uszkodzenia rdzenia kręgowego, pnia mózgu i okolic mózgu przylegających do kości (np. podstawa mózgu, okolica przysadki mózgowej lub móżdżku). Badanie MR służy równie?do oceny uszkodze?istoty białej mózgu.

Badanie jest wykonywane w wielu przypadkach, kiedy tomografia komputerowa nie pozwala na dokładn?ocen?choroby lub kiedy nie tłumaczy objawów neurologicznych pacjenta.

Wynik uzyskany w MR nie jest podstaw?do postawienia diagnozy o glejaku wielopostaciowym – obraz może by?jedynie określony jako typowy dla glejaka.

Badanie to należy do najdroższych bada?w radiologii.

Inne badania mózgu z wykorzystaniem magnetyzmu

Funkcjonalny/czynnościowy rezonans jądrowy (ang. fMRI, functional Magnetic Resonance Imaging) – technika polegająca na pomiarze stężenia tlenu we krwi przepływającej przez mózg. Pozwala na obserwowanie aktywności neuronów podczas dowolnej czynności wykonywanej przez człowieka, bez konieczności podawania promieniotwórczych substancji.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. TMS, transcranial magnetic stimulation) – metoda wykorzystuje szybkozmienne pole magnetyczne do inaktywacji wybranych obszarów mózgu, co pozwala na przypisanie im konkretnych funkcji.

Spektroskopia rezonansu magnetycznego, (ang. MRS, magnetic resonance spectroscopy) – umożliwia pomiar stężenia różnych pierwiastków, a dzięki temu wykrywanie dowolnych metabolitów w tkance.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://www.zdrowie.med.pl/;
konsultacja merytoryczna: –