Co to za choroba?

Wśród glejaków (nowotworów pochodzenia glejowego) wyróżnia si? gwiaździaki (łac. astrocytoma), wyściółczaki (łac. ependymoma), skąpodrzewiaki (łac. oligodendroglioma), postacie niejednorodne (glejak wielopostaciowy, łac. glioblastoma multiforme, GBM) oraz postacie mieszane.

Glejak wielopostaciowy wywodzi si?z tzw. szeregu astrocytarnego i zgodnie z klasyfikacj?WHO ma IV, najwyższy stopie?złośliwości.

Glejak wielopostaciowy charakteryzuje si?wzrostem naciekającym, intensywn?migracj?i szybkim szerzeniem si?nowotworu w obrębie otaczającej tkanki nerwowej. Następuje naciekanie wzdłu?włókien nerwowych, naczy?krwionośnych, opon miękkich, wokół komórek nerwowych; ten typ wzrostu guza utrudnia całkowit?chirurgiczn?resekcj?glejaka – stąd wznowy guzów. Glejaki generalnie nie maj?zdolności przerzutowania, rzadko spotykane jest zjawisko implantacji drogami płynowymi.

Statystyki

Guzy pierwotne mózgu stanowi?5-10% nowotworów. Z tego glejaki to 40%. Od 40 do 90% glejaków jest złośliwych (zależnie od grupy wiekowej).

Zachorowalność na glejaki złośliwe ocenia si?na 0,5-2 zachorowania/100.000 osób/rok – choruj?częściej (około dwukrotnie) mężczyźni, zwykle w 5-6. dekadzie życia.

W populacji polskiej zachorowalność na glejaki wynosi około 1300 przypadków rocznie, w tym na glejaki złośliwe (glejak wielopostaciowy i glejak anaplastyczny) około 600 przypadków.

Przeciętny czas życia od diagnozy to rok do półtora roku.

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate; źródło: http://archiwum.onkolink.pl/onkolink/2003-06/doc00000.doc;
konsultacja merytoryczna: –