Diagnostyka – emisyjna tomografia pozytonowa (PET)

Z bada?obrazowych najbardziej obiecując?metod?jest w tej chwili pozytonowa tomografia emisyjna (ang. PET, Positron Emission Tomography), która pozwala na wykrycie mikroognisk nowotworowych i ich dokładn?lokalizacj?

Jej stosowanie wymaga wprowadzenia do organizmu (do krwi) znakowanej promieniotwórczo substancji, radioaktywnego izotopu (np. glukozy z węglem 11C; używa si?izotopów węgla, tlenu, fluoru i azotu, a więc podstawowych pierwiastków organizmu człowieka). Podczas rozpadu izotop emituje pozytony. Pozytony anihiluj?z elektronami, dając pary kwantów gamma (fotonów o wysokiej energii), wykrywanych w podobny sposób jak w tomografii, tyle że przez par?czujników po przeciwnych stronach głowy. Umożliwia to zobrazowanie przepływu krwi na bieżąco, a więc np. aktywności różnych obszarów mózgu, wykrywanie ognisk padaczki i guzów mózgu.

Obrazy uzyskiwane metod?PET maja wysok?rozdzielczość czasow?pozwalając?na dynamiczne obrazowanie (obraz zmienia si?na bieżąco).

Jest to niestety metoda bardzo droga – ze względu na to, że używane izotopy musz?by?produkowane na miejscu, w akceleratorze – ich średni czas życia waha si?od 2 do 110 minut.

Zobacz zdjęcie

PET w Polsce
Podaj?za Polsk?Agencj?Prasow? wiadomość najwyraźniej z roku 2004:

Zakończyły si?półroczne negocjacje w sprawie opłat za badania w jedynej w Polsce pracowni pozytonowej emisyjnej tomografii PET-CT Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Do końca roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za 800 bada?w pracowni PET – poinformowano w czwartek w kujawsko-pomorskim oddziale NFZ.

Jedyny w kraju pozytonowy emisyjny tomograf (PET-CT) umożliwia wykrywanie nowotworu złośliwego w bardzo wczesnym stadium oraz pomaga w ustaleniu ogniska choroby. Zwiększa to szanse pacjenta na wyzdrowienie i oszczędza koszty leczenia w późniejszej fazie choroby.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy od początku roku nie miało podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania. Szpital nie zgadza?si?na stawk?3 tys. z?za jedno badanie, gdy?ocenia? że rzeczywisty koszt jest średnio dwa razy większy.

„Otrzymaliśmy ju?zarządzenie z centrali NFZ pozwalające na zakontraktowanie bada?w pracowni PET na 2004 rok. Cena została uzgodniona na około 6 tys. z?za jedno badanie, a zarezerwowane na ten cel pieniądze pozwol?opłaci?badanie 800 pacjentów. Obecnie na liście oczekujących jest około 40 osób” – poinformowa?w czwartek dr Andrzej Purzycki, zastępca dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.

Mimo braku kontraktu w pilnych przypadkach od stycznia do lipca tego roku przy użyciu PET-CT przebadano 375 pacjentów z całego kraju. W tym okresie wykonano te?pacjentom z całego kraju 66 bada?na indywidualne zgody oddziałów NFZ i 83 badania za pieniądze chorych. Za te badania pobierano 4800-8000 z? czyli według stawek, jakie ustalono z NFZ w ubiegłorocznym kontrakcie.

W zeszłym roku bydgoski szpital onkologiczny mia?zawarty kontrakt z Ministerstwem Zdrowia na badanie urządzeniem PET-CT. Stawka wynosiła wówczas 4.800-8.000 z? w zależności od rodzaju badania.

„Mieliśmy zapewnienia, że równie?w tym roku te świadczenia będ?kontraktowane przez NFZ. W związku z tym – znając 'machin?urzędnicz? – od stycznia, w przypadku wskaza?życiowych, wykonywaliśmy takie badania. W końcu jestem lekarzem, a nie tylko dyrektorem” – tłumaczy?PAP Zbigniew Pawłowicz, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Dopiero pod koniec maja zarząd NFZ przeznaczy?na badania w pracowni PET 4,95 mln z? Za t?kwot?Centrum Onkologii miało jednak wykona?a?1650 bada? czyli koszt jednego wyniósłby 3 tys. z? Centrum nie zgadzało si?na takie warunki, uznając za minimum kwot?dwukrotnie większ?

Systematycznie wzrasta zadłużenie całego Centrum Onkologii. W zeszłym roku szpital nie otrzyma?za świadczenia przekraczające przyznane limity 5 mln z? a w tym roku tzw. nadwykonania sięgaj?ju?8 mln z? (PAP)

dodano/zmieniono: 18.8.113 ; przez: moto_kate, radar28; źródło: http://www.oncology.pl/, http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/Wyklady/kog-m/03-b.htm, PAP;
konsultacja merytoryczna: –